BAHNBAU KAPITALGESELLSCHAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000504818
Numer REGON: 243540455
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/57607/20/947]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBAHNBAU KAPITALGESELLSCHAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MAZOWIECKA nr domu 11 nr lokalu 49 kod pocztowy 00-052 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-05-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSZEF@BAHNBAU.PL2016-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.02.2014 R., NOTARIUSZ MARTA WRÓBEL-KONSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 2/8, - REPERTORIUM A NUMER 697/20142014-04-03 do dziś
226.08.2014, AKT NOTARIALNY REP. A 1408/2014, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 2/8. UCHYLONO TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I UCHWALONO TEKST UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2014-10-27 do dziś
314 KWIETNIA 2017R., REPERTORIUM A NR 1926/2017, NOTARIUSZ MARTA WRÓBEL-KONSEK, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 2/8. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE §2 I §11 UST. 3 OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE ORAZ UCHYLONO §7 W ZWIĄZKU Z CZYM NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI - PARAGRAFY OD 8 DO 13 OTRZYMAŁY NUMERACJĘ OD 7 DO 12.2017-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2014-10-27 do dziś
242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2014-10-27 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-10-27 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-10-27 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-10-27 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-10-27 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-10-27 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-10-27 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-10-27 do dziś
1042 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.03.2015 okres OD 24.02.2014 DO 31.12.20142015-04-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.02.2014 DO 31.12.20142015-04-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.02.2014 DO 31.12.20142015-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów