BIECHOWSKIE GOSPODARSTWO ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000504516
Numer REGON: 123080736
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-03-30
Sygnatura akt[RDF/283515/21/255]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIECHOWSKIE GOSPODARSTWO ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina KĘTY miejscowość NOWA WIEŚ2014-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWA WIEŚ ulica M. KOLBE nr domu 4 kod pocztowy 32-651 poczta NOWA WIEŚ kraj POLSKA 2014-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.03.2014 R.2014-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACŁAWCZYK2014-10-20 do dziś
2. ImionaPIOTR JACEK2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 3 500,00 ZŁ2014-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIEROŃSKA2014-10-20 do dziś
2. ImionaJADWIGA TERESA2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW, ŁACZNIE 1 500,00 ZŁ2014-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKI2017-11-30 do dziś
2. ImionaROMAN2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2014-04-01 do dziś
201 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2014-04-01 do dziś
301 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2014-04-01 do dziś
401 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2014-04-01 do dziś
501 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2014-04-01 do dziś
601 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2014-04-01 do dziś
701 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2014-04-01 do dziś
801 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2014-04-01 do dziś
901 70 Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2014-04-01 do dziś
1002 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2014-04-01 do dziś
1102 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2014-04-01 do dziś
1201 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW2014-04-01 do dziś
1302 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2014-04-01 do dziś
1402 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2014-04-01 do dziś
1503 11 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH2014-04-01 do dziś
1603 12 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2014-04-01 do dziś
1703 21 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH MORSKICH2014-04-01 do dziś
1803 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2014-04-01 do dziś
1935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-04-01 do dziś
2035 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-04-01 do dziś
2146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-04-01 do dziś
2255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-04-01 do dziś
2301 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2014-04-01 do dziś
2455 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2014-04-01 do dziś
2568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-04-01 do dziś
2668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-04-01 do dziś
2768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-04-01 do dziś
2868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-01 do dziś
2996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-01 do dziś
3001 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2014-04-01 do dziś
3101 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2014-04-01 do dziś
3201 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2014-04-01 do dziś
3301 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH2014-04-01 do dziś
3401 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ2014-04-01 do dziś
3501 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2014-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.10.2015 okres OD 31.03.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
2data złożenia 03.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
3data złożenia 07.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
4data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
5data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-15 do dziś
6data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
7data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.03.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.03.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów