A-ONE IMPORT EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000504463
Numer REGON: 147175151
Numer NIP: 1231285233
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-06-21
Sygnatura akt[RDF/300843/21/644]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-ONE IMPORT EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość ŁAZY2014-04-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAZY ulica AL. KRAKOWSKA nr domu 192 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2014-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1- AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 14.02.2014 ROKU PRZED NOTARIUSZEM IWONĄ JANAS, W KANCELARII NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁAZACH, REP. A NR 696/2014.2014-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHANCHLANI2016-03-22 do dziś
2. ImionaMAHESH HARIRAM2016-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH2016-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUNDRANI2021-04-14 do dziś
2. ImionaRAJESH2021-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁOTYCH2021-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2014-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUNDRANI2021-04-14 do dziś
2. ImionaRAJESH2021-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-04-02 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-04-02 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-04-02 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-04-02 do dziś
546 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2015 okres OD 02.04.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
2data złożenia 11.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-22 do dziś
3data złożenia 13.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
4data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
5data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
6data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
7data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.04.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.04.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów