ASTON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000504423
Numer REGON: 101761092
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265300/20/877]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. REWOLUCJI 1905 R. nr domu 49 kod pocztowy 90-215 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z 07.03.2014 R., NOTARIUSZ FILIP SZULC KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU REPERTORIUM A NR 2064/2014;2014-04-10 do dziś
214.07.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, NOTARIUSZ FILIP SZULC, REPERTORIUM A NR 8078/2017, ZMIANA §6, §7, §8, §11 UST.1,2, §17 UST.3 UMOWY SPÓŁKI.2017-12-01 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 SIERPNIA 2018 ROKU REPERTORIUM A 6297/2018, NOTARIUSZ PIOTR SICIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §2; §6; §7; §8, § 11; §17 UMOWY SPÓŁKI.2018-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENKIEWICZ2017-12-01 do dziś
2. ImionaHUBERT2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁOTYCH2017-12-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3 340 000,00 ZŁOTYCH2017-12-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3 340 000,00 ZŁOTYCH2017-12-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIMARTS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3612031662018-12-06 do dziś
4. Numer KRS0000551179 2018-12-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ2018-12-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3 340 000 ZŁ2018-12-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3 340 000 ZŁ2018-12-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3696518232018-12-06 do dziś
4. Numer KRS0000722211 2018-12-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ2014-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3696518232018-12-06 do dziś
4. Numer KRS0000722211 2018-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-12-01 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-12-01 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-12-01 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-12-01 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-12-01 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-12-01 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-01 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-01 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2015 okres OD 07.03.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
2data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
3data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
4data złożenia 12.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
5data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.03.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-24 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów