ART NEON LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000504300
Numer REGON: 120006136
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[RDF/302629/21/641]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. NEON LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2014-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA2017-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość SKAWINA ulica UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 32-050 poczta SKAWINA kraj POLSKA 2019-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.03.2014 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA KARCZ-STANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SKAWINIE, REP. A NR 569/2014 18.03.2014 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA KARCZ-STANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SKAWINIE, REP. A NR 687/2014 - ZMIANA § 142014-04-04 do dziś
222.08.2017 R., REP. A NR 1827/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA KARCZ-STANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SKAWINIE, ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI2017-09-11 do dziś
312.02.2019 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA KARCZ-STANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SKAWINIE, REPERTORIUM A NR 372/2019 - ZMIANA § 6 UMOWY2019-03-01 do dziś
416.10.2019 R., REP. A NR 2244/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA KARCZ-STANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SKAWINIE, ZMIENIONO §62019-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-04-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 5.03.2014 R.O PRZEKSZTAŁCENIU SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ KARCZ -STANKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SKAWINIE, REP. A NR 569/2014 - ZMIENIONA UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 18.03.2014 R., SPORZĄDZONĄ PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ KARCZ -STANKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SKAWINIE, REP. A NR 687/20142014-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaART. NEON LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-04-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-04-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000427922 2014-04-04 do dziś
5. Numer REGON1200061362014-04-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHICZKIEWICZ2014-04-04 do dziś
2. ImionaWAWRZYNIEC PAWEŁ2014-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-04-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-04-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaART. NEON LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1226049012014-04-04 do dziś
4. Numer KRS0000422081 2014-04-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY WSPÓLNIKIEM JEST OSOBA PRAWNA, WSPÓLNIK REPREZENTOWANY JEST PRZEZ ZARZĄD TEJ OSOBY PRAWNEJ.2014-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHICZKIEWICZ2014-04-04 do dziś
2. ImionaWAWRZYNIEC PAWEŁ2014-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaART. NEON LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1226049012014-04-04 do dziś
4. Numer KRS0000422081 2014-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-04-04 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-04-04 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-04-04 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-04-04 do dziś
527 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2014-04-04 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-04 do dziś
733 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-04-04 do dziś
833 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-04-04 do dziś
933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-04-04 do dziś
1046 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2015-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2015 okres OD 04.04.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
2data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
3data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
8data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.04.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów