BUD-ROM PAZOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000504169
Numer REGON: 302704635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/245351/20/162]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-ROM PAZOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina KROBIA miejscowość KROBIA2014-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KROBIA ulica PONIECKA nr domu 3B kod pocztowy 63-840 poczta KROBIA kraj POLSKA 2014-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.02.2014 R., NOTARIUSZ LIDIA ANDRZEJEWSKA-CZEMPLIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOSTYNIU, REP. A NR 735/2014.2014-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZOŁA2014-04-01 do dziś
2. ImionaROMAN FRANCISZEK2014-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2014-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZOŁA-SMEKTAŁA2014-04-01 do dziś
2. ImionaWIOLETA MARIA2014-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2014-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZOŁA2014-04-01 do dziś
2. ImionaEWA2014-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2014-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZOŁA2014-04-01 do dziś
2. ImionaROMAN FRANCISZEK2014-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-04-01 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-04-01 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2014-04-01 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-04-01 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2014-04-01 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2014-04-01 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-04-01 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-04-01 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-01 do dziś
1045 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-01 do dziś
1146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2014-04-01 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-04-01 do dziś
1346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-04-01 do dziś
1446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-04-01 do dziś
1546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-04-01 do dziś
1647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-01 do dziś
1747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-01 do dziś
1847 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2014-04-01 do dziś
1947 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-01 do dziś
2047 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-01 do dziś
2147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-01 do dziś
2249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-04-01 do dziś
2342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2014-04-01 do dziś
2452 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2014-04-01 do dziś
2552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-04-01 do dziś
2652 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2014-04-01 do dziś
2752 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-04-01 do dziś
2855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2014-04-01 do dziś
2955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-04-01 do dziś
3055 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2014-04-01 do dziś
3156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-04-01 do dziś
3256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-04-01 do dziś
3356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2014-04-01 do dziś
3442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-04-01 do dziś
3556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2014-04-01 do dziś
3656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-04-01 do dziś
3768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-04-01 do dziś
3868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-01 do dziś
3981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-04-01 do dziś
4082 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2014-04-01 do dziś
4182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-01 do dziś
4290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2014-04-01 do dziś
4393 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2014-04-01 do dziś
4493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2014-04-01 do dziś
4542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-01 do dziś
4693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2014-04-01 do dziś
4793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-04-01 do dziś
4843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-04-01 do dziś
4943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-04-01 do dziś
5043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-04-01 do dziś
5143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.03.2015 okres OD 27.02.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
2data złożenia 08.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
3data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
4data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
5data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
6data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.02.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.02.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów