„EXCHANGE.PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000503920
Numer REGON: 080283234
Numer NIP: 9282026824
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[RDF/399715/22/4]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXCHANGE.PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GWIAŹDZISTA nr domu 62 nr lokalu 12/2 kod pocztowy 53-413 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.09.2008 R. - UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ. 16.09.2013 R. - NOTARIUSZ RYSZARD KOCZOCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZPROTAWIE, REPERTORIUM A NR 4749/2013 - UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ. 18.12.2013 R. - NOTARIUSZ RYSZARD KOCZOCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZPROTAWIE, REPERTORIUM A NR 6714/2013 - ZMIANA: § 3 I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY.2014-03-27 do dziś
230.06.2016R. NOTARIUSZ RYSZARD KOCZOCIK,KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU,REPERTORIUM A NR 2785/2016 - ZMIANA:2,3,6,7,8,11,13,14. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-08-11 do dziś
327.11.2018R. NOTARIUSZ RYSZARD KOCZOCIK KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU REPERTORIUM A NR 5061/2018, ZMIANA: PAR.62018-12-18 do dziś
418.02.2019R.,NOTARIUSZ RYSZARD KOCZOCIK,KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU,REPERTORIUM A NR 774/2019 - ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2019-04-12 do dziś
501.06.2021 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 7736/2021, NOTARIUSZ ANNA HŁADCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, UL.MICKIEWICZA NR 3A; - ZMIANA: § 8 I § 9 USTĘP 1 UMOWY SPŁÓKI ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2022-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-03-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale19.09.2013 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „CSC CHEMICAL STYRENE COMPANY” SPÓŁKA CYWILNA IRENEUSZ GOZDAWA - DYDYŃSKI, ADRIAN PIOŚ W JASIENIU (ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA RYSZARDA KOCZOCIKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZPROTAWIE, REP. A 4744/2013) O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ - NA PODSTAWIE ART. 551 § 2 I 3 KSH ORAZ ART. 581 I ART. 582 KSH. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ ZAREJESTROWANI BYLI W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.2014-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOZDAWA DYDYŃSKI2016-08-11 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2016-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-08-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-08-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-08-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-08-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-08-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500000,00 ZŁ2016-08-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego650000,00 ZŁ2016-08-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego650000,00 ZŁ2016-08-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-08-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXCHANGE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3636587642016-08-11 do dziś
4. Numer KRS0000600594 2016-08-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOŚ2022-03-15 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEDNOOSOBOWO.2022-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOŚ2022-03-15 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXCHANGE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3636587642016-08-11 do dziś
4. Numer KRS0000600594 2016-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGOZDAWA DYDYŃSKI2016-08-11 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2016-08-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-08-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2016-08-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-08-11 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-08-11 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-08-11 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-08-11 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-08-11 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-12-18 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
2data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
3data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.02.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5data złożenia 03.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
6data złożenia 28.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
7data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
3OD 01.02.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.02.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów