BUTII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000503753
Numer REGON: 243533509
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-25
Sygnatura akt[RDF/243168/20/552]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2014-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ŚWIĘTEGO JACKA nr domu 14 kod pocztowy 40-019 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2014-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.02.2014 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KURZEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE UL. GEN.H.DĄBROWSKIEGO 48/4, - REPERTORIUM A NUMER 1869/20142014-04-09 do dziś
210.06.2016R., REPERTORIUM A NUMER 3941/2016 NOTARIUSZ KATARZYNA WALOTEK KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA KATARZYNA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH PRZY UL. DAMROTA 16 ZMIENIONO: §6, §7,§10 UST.12016-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2014-04-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANOWICZ ŚMIGIEL2014-04-09 do dziś
2. ImionaBARBARA ALEKSANDRA2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-04-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-04-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-04-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2016-11-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2016-11-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2014-04-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-09 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2016-11-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-11-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIGIEL2014-04-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-04-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-04-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-04-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2014-04-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2014-04-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2014-04-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ BUTII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA BUTII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH. DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU BUTII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SKŁAD ZARZĄDU BUTII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: PREZES ZARZĄDU-MAGDALENA ANNA JASICA-BUK, WICEPREZES ZARZĄDU-TOMASZ MACIEL ŚMIGIEL2017-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2435334842016-12-14 do dziś
4. Numer KRS0000503721 2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2014-04-09 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2014-04-09 do dziś
386 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2014-04-09 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2014-04-09 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2014-04-09 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-09 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-09 do dziś
894 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2014-04-09 do dziś
947 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-09 do dziś
1046 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.05.2015 okres OD 25.02.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
2data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
3data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
9data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.02.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów