CS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000503394
Numer REGON: 147172170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-02-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/5737/22/840]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 515 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-11-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIUROCST@GMAIL.COM2014-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.03.2014 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1733/2014.2014-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHOTOVOLTAICS CREATIVE SPÓŁKA AKCYJNA2014-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2427020222014-12-12 do dziś
4. Numer KRS0000393692 2014-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 PLN2014-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-03-28 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-03-28 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-03-28 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-03-28 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-03-28 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-03-28 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-03-28 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-03-28 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-03-28 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2015 okres OD 20.03.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.03.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.03.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
16. Data powołania kuratora19.02.20202020-03-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZOG2020-12-15 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2020-12-15 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania- POSTANOWIENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH Z DNIA 19 LUTEGO 2020R., W POSTĘPOWANIU DZKW/ KA1L/00013793/19, REPREZENTOWANIE SPÓŁKI W POSTĘPOWANIU DZKW/KA1L/00013793/19- 19.02.2020 - POSTANOWIENIE STARSZEGO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W MYSŁOWICACH, WYDZIAŁ V KSIĄG WIECZYSTYCH, Z DNIA 18-11-2020 R. (SYGN. AKT DZKW/ KA1L/00007258/20) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W NIN. POSTĘPOWANIU DATA POWOŁANIA 18-11-2020. - POSTANOWIENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W MYSŁOWICACH, WYDZIAŁ V KSIĄG WIECZYSTYCH, Z DNIA 10-11-2020 R. (SYGN. AKT DZKW/ KA1L/00007161/20) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W NIN. POSTĘPOWANIU DATA POWOŁANIA 10-11-2020. - POSTANOWIENIE STARSZEGO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W MYSŁOWICACH, WYDZIAŁ V KSIĄG WIECZYSTYCH, Z DNIA 18-11-2020 R. (SYGN. AKT DZKW/KA1L/00007159/20) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W NIN. POSTĘPOWANIU DATA POWOŁANIA 18-11-2020. - POSTANOWIENIE STARSZEGO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W MYSŁOWICACH, WYDZIAŁ V KSIĄG WIECZYSTYCH, Z DNIA 18-11-2020 R. (SYGN. AKT DZKW/KA1L/00007158/20) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W NIN. POSTĘPOWANIU DATA POWOŁANIA 18-11-2020. - POSTANOWIENIE STARSZEGO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W MYSŁOWICACH, WYDZIAŁ V KSIĄG WIECZYSTYCH, Z DNIA 18-11-2020 R. (SYGN. AKT DZKW/KA1L/00007157/20) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W NIN. POSTĘPOWANIU DATA POWOŁANIA 18-11-2020. - POSTANOWIENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W MYSŁOWICACH, WYDZIAŁ V KSIĄG WIECZYSTYCH, Z DNIA 10-11-2020 R. (SYGN. AKT DZKW/KA1L/00007160/20) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W NIN. POSTĘPOWANIU DATA POWOŁANIA 10-11-2020.2020-12-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIELAK2022-02-08 do dziś
2. ImionaMAREK2022-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-08 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 04.01.2022 R., SYGN. AKT XIII GC 258/16/H NA PODSTAWIE ART. 69 K.P.C.2022-02-08 do dziś
6. Data powołania kuratora04.01.20222022-02-08 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów