„A.M.B. KLIMA-PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000503370
Numer REGON: 341555640
Numer NIP: 5542924111
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-03-13
Sygnatura akt[RDF/585193/24/458]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.M.B. KLIMA-PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2019-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica GEN. TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO nr domu 73A kod pocztowy 85-787 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2019-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2014 R.- NOTARIUSZ BARBARA BILIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ POD NR 16/5 - REPERTORIUM A NUMER 199/20142014-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEHNKE2014-03-24 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2014-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁOTYCH2014-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEHNKE2014-03-24 do dziś
2. ImionaALICJA MARIA2014-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH2014-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA)2014-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEHNKE2014-03-24 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2014-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-03-24 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-03-24 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-03-24 do dziś
425 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2014-03-24 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-03-24 do dziś
625 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2014-03-24 do dziś
733 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2014-03-24 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2014-03-24 do dziś
942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-03-24 do dziś
1025 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2016-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.03.2015 okres OD 01.05.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
2data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
3data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
4data złożenia 19.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
5data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
6data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
7data złożenia 26.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
8data złożenia 18.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-18 do dziś
9data złożenia 26.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
10data złożenia 13.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.05.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-18 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.05.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-18 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów