BURDAN JEANS SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000503327
Numer REGON: 061671617
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-03-18
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/7948/21/903]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURDAN JEANS SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2014-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica TOMASZA ZANA nr domu 12 nr lokalu 9 kod pocztowy 20-824 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2014-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.02.2014 ROKU SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA JANUSZA FLORKOWSKIEGO W LUBLINIE PRZED JEGO ZASTĘPCĄ MAŁGORZATĄ BEDNARA-KOWAL REP. A NR 255/20142014-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDAN2014-03-28 do dziś
2. ImionaMONIKA KAMILA2014-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁ2014-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JAK I JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDAN2014-03-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2014-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2014-03-28 do dziś
212 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-03-28 do dziś
313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-03-28 do dziś
414 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-03-28 do dziś
515 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2014-03-28 do dziś
616 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-03-28 do dziś
717 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2014-03-28 do dziś
818 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-03-28 do dziś
919 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2014-03-28 do dziś
1020 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-03-28 do dziś
1121 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-03-28 do dziś
1203 RYBACTWO2014-03-28 do dziś
1322 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-03-28 do dziś
1423 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2014-03-28 do dziś
1524 PRODUKCJA METALI2014-03-28 do dziś
1625 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-03-28 do dziś
1726 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-03-28 do dziś
1827 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-03-28 do dziś
1928 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-28 do dziś
2029 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-03-28 do dziś
2130 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2014-03-28 do dziś
2231 PRODUKCJA MEBLI2014-03-28 do dziś
2305 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2014-03-28 do dziś
2432 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2014-03-28 do dziś
2533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-03-28 do dziś
2635 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-03-28 do dziś
2736 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-03-28 do dziś
2837 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-03-28 do dziś
2938 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-03-28 do dziś
3039 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-03-28 do dziś
3141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-03-28 do dziś
3242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-03-28 do dziś
3343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-03-28 do dziś
3406 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2014-03-28 do dziś
3545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-03-28 do dziś
3646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-03-28 do dziś
3747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-03-28 do dziś
3849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-03-28 do dziś
3950 TRANSPORT WODNY2014-03-28 do dziś
4051 TRANSPORT LOTNICZY2014-03-28 do dziś
4152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-03-28 do dziś
4253 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-03-28 do dziś
4355 ZAKWATEROWANIE2014-03-28 do dziś
4456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-03-28 do dziś
4507 GÓRNICTWO RUD METALI2014-03-28 do dziś
4658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-03-28 do dziś
4759 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-03-28 do dziś
4860 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2014-03-28 do dziś
4961 TELEKOMUNIKACJA2014-03-28 do dziś
5062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-03-28 do dziś
5163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-03-28 do dziś
5264 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-03-28 do dziś
5365 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO2014-03-28 do dziś
5466 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-03-28 do dziś
5568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-03-28 do dziś
5608 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-03-28 do dziś
5769 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2014-03-28 do dziś
5870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-03-28 do dziś
5971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-03-28 do dziś
6072 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-03-28 do dziś
6173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-03-28 do dziś
6274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-03-28 do dziś
6375 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2014-03-28 do dziś
6477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-03-28 do dziś
6578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-03-28 do dziś
6679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-03-28 do dziś
6709 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-03-28 do dziś
6880 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2014-03-28 do dziś
6981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-03-28 do dziś
7082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-03-28 do dziś
7185 EDUKACJA2014-03-28 do dziś
7286 OPIEKA ZDROWOTNA2014-03-28 do dziś
7392 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2014-03-28 do dziś
7493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-03-28 do dziś
7595 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-03-28 do dziś
7696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-03-28 do dziś
7710 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-03-28 do dziś
7811 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.12.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-17 do dziś
2data złożenia 17.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-17 do dziś
3data złożenia 17.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-17 do dziś
4data złożenia 17.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-17 do dziś
5data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
6data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.03.2014 DO 31.12.20142019-01-31 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-31 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów