INTEGRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000503309
Numer REGON: 147158460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-07-10
Sygnatura akt[RDF/153501/19/983]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PUŁAWSKA nr domu 601 kod pocztowy 02-885 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.10.2013 R., NOTARIUSZ JOANNA SZUMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BAGATELA 11 LOK. 4, REP. A NR 5347/20132014-03-25 do dziś
204.11.2015 R., REP. A NR 4525/2015, NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 7.1., § 8, TJ. AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2016-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNIPOL PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2016-02-10 do dziś
4. Numer KRS0000485609 2016-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH2016-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ2016-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALIEVA2019-03-18 do dziś
2. ImionaVIKTORIIA2019-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALIEVA2018-07-26 do dziś
2. ImionaVIKTORIA2018-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-03-25 do dziś
273 1 REKLAMA2014-03-25 do dziś
352 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2014-03-25 do dziś
452 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-03-25 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-03-25 do dziś
671 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-03-25 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-03-25 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-03-25 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-03-25 do dziś
1047 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.02.2016 okres OD 01.12.2013 DO 30.11.20142016-02-10 do dziś
2data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.12.2014 DO 30.11.20152019-03-28 do dziś
3data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.12.2015 DO 30.11.20162019-07-10 do dziś
4data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.12.2016 DO 30.11.20172019-07-10 do dziś
5data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2013 DO 30.11.20142016-02-10 do dziś
2OD 01.12.2014 DO 30.11.20152019-03-28 do dziś
3OD 01.12.2015 DO 30.11.20162019-07-10 do dziś
4OD 01.12.2016 DO 30.11.20172019-07-10 do dziś
5OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.12.2013 DO 30.11.20142016-02-10 do dziś
2OD 01.12.2014 DO 30.11.20152019-03-28 do dziś
3OD 01.12.2015 DO 30.11.20162019-07-10 do dziś
4OD 01.12.2016 DO 30.11.20172019-07-10 do dziś
5OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów