BOS-POL SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000503241
Numer REGON: 200839742
Numer NIP: 9662091555
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-10-07
Sygnatura akt[RDF/343997/21/3]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2014-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 200839742 NIP 96620915552014-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOS-POL SPÓŁKA AKCYJNA2014-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2014-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica PRZĘDZALNIANA nr domu 6H kod pocztowy 15-688 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2014-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.02.2014 R. W KN BOGDANA CZERWONKA W RZESZOWIE, REP. A NR 1697/2014 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ AKCYJNĄ 07.03.2014 R. W KN BOGDANA CZERWONKA W RZESZOWIE, REP. A NR 1978/2014 ZMIENIONO § 8 UST. 22014-03-21 do dziś
213.06.2014 R. W KN BOGDANA CZERWONKI W RZESZOWIE, REP. A NR 5782/2014 ZMIENIONO § 32014-06-26 do dziś
304.12.2014 R. W KN BOGDANA CZERWONKI W RZESZOWIE, REP. A NR 11953/2014 ZMIENIONO § 8 UST. 1, UST. 2, § 10 12.01.2015 R. W KN BOGDANA CZERWONKI W RZESZOWIE, REP. A NR 148/2015 ZMIENIONO § 7 UST. 12015-02-10 do dziś
413.05.2015 R. W KN BOGDANA CZERWONKI W RZESZOWIE, REP. A NR 4587/2015 ZMIENIONO § 9, ORAZ ZAWARTE W DZIALE VII STATUTU PO § 16 POSTANOWIENIE § 11, KTÓREMU NADANO POPRAWNE OZNACZENIE JAKO § 17, ORAZ NADANO NOWE BRZMIENIE2015-07-31 do dziś
521.01.2016 R. W KN BOGDANA CZERWONKI W RZESZOWIE, REP. A NR 499/2016 ZMIENIONO § 8 UST. 1, § 8 UST. 2, § 10, § 11 UST. 2, § 15, § 18, § 19 UST. 1, § 21 PKT 14, DODANO § 10A, § 16 UST. 3, UST. 4, § 17 PKT 9, § 17B, § 18A, § 18B, § 19 UST. 4, UST. 5, UST. 62016-04-06 do dziś
630.08.2019 R. W KN PIOTRA SEBASTIANA LUSSY W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2141/2019 ZMIENIONO § 10 UST. 3-7, § 10 UST. 16, § 10A, § 17B, § 18 UST. 2-4, § 19 UST. 1, UST. 4, UST. 5, § 20 UST. 1, UST. 5, § 24, DODANO § 21 PKT 16, PKT 17, WYKREŚLONO § 10 UST. 172019-09-30 do dziś
715.10.2019 R. W KN PIOTRA SEBASTIANA LUSSY W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 3356/2019 ZMIENIONO § 8 UST.2, § 10 UST.4, § 10 UST.5, § 13 UST.3, § 19 UST.1, § 19 UST.2, § 19 UST.4, § 19 UST.5, § 19 UST.6, UCHYLONO § 21 PKT 17, § 24 STATUTU2020-02-05 do dziś
830.07.2020 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2696/2020 ZMIENIONO § 19 UST. 4 PKT 42020-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-21 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2014-03-21 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2014-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3030000,00 ZŁ2016-04-06 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji60602016-04-06 do dziś
4. Wartość nominalna akcji500,00 ZŁ2014-03-21 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego3030000,00 ZŁ2016-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2014-03-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-03-21 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2015-02-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-02-10 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2016-04-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20202016-04-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-04-06 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2020-02-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20202020-02-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-02-05 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2020-02-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20202020-02-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane2020 AKCJI; AKCJONARIUSZOM, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ AKCJE SERII E UPRAWNIENI SĄ DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA MOCY ZGODNEGO OŚWIADCZENIA WOLI ZŁOŻONEGO PRZEZ BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚĆ AKCJONARIUSZY, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ AKCJE SERII E, KTÓRE TO OŚWIADCZENIA WINNY BYĆ ZŁOŻONE SPÓŁCE (LUB CZŁONKOWI JEJ ZARZĄDU) NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI.2020-02-05 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2014-03-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIUK2018-01-12 do dziś
2. ImionaROBERT2018-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOJTKOWSKI2021-01-22 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2021-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-22 do dziś
21. NazwiskoANDREJCZUK2020-12-15 do dziś
2. ImionaIZABELA TERESA2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-15 do dziś
31. NazwiskoRAMOTOWSKI2020-12-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-15 do dziś
41. NazwiskoCIEPŁY2020-12-15 do dziś
2. ImionaMARIAN2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-15 do dziś
51. NazwiskoŚPIEWAK2020-12-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ RADOSŁAW2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-15 do dziś
61. NazwiskoTOMCZAK2019-09-30 do dziś
2. ImionaCEZARY2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-30 do dziś
71. NazwiskoPAKUŁA2016-04-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2016-04-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-02-10 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2015-02-10 do dziś
311 PRODUKCJA NAPOJÓW2015-02-10 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-10 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-02-10 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-02-10 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-02-10 do dziś
856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2015-02-10 do dziś
973 1 REKLAMA2015-02-10 do dziś
1077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.05.2015 okres OD 26.02.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
2data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
3data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
4data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
5data złożenia 05.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
6data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
7data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 26.02.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.02.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.02.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów