GT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000503221
Numer REGON: 147147670
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2015-01-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/3830/15/0]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GRZYBOWSKA nr domu 5A kod pocztowy 00-132 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.03.20142014-03-21 do dziś
217.06.2014 R., REP. A NR 9999/2014, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK HRYMAK,NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA UL. CHMIELNA 73 B, LOK LU 10, 00-801 WARSZAWA. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU2015-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2014-03-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2014-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000 ZŁ2015-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego600000,00 ZŁ2015-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1490000,00 ZŁ2015-01-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2015-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2015-01-26 do dziś
2. ImionaSZYMON WOJCIECH2015-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2014-03-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2014-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-01-26 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2015-01-26 do dziś
311 PRODUKCJA NAPOJÓW2015-01-26 do dziś
485 EDUKACJA2015-01-26 do dziś
553 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2015-01-26 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-01-26 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-01-26 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-01-26 do dziś
945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-01-26 do dziś
1077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów