EWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000503213
Numer REGON: 022369811
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-12-02
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/38275/20/45]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STRZEGOMSKA nr domu 138 kod pocztowy 54-429 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.11.2013 R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/207, REP. A NR 12405/20132014-03-21 do dziś
213.11.2020 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ WOJTYLAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIDANICKA 39 LOK. 5, REP. A NR 5874/2020. ZMIENIONO: §7 UST.3 LIT.A; §10 UST.1; §11; §16 UST.1; §19 UST.1 LIT.B; USUNIĘTO: §20; §21; §22; §23.2020-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINKUBATOR NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9326959112014-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000062232 2014-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12.000 (DWANAŚCIE TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000 (CZEŚĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEDEVELOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0211088012014-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000346911 2014-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18.000 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000 (DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1500000,00 ZŁ2015-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1900000,00 ZŁ2014-03-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2015-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISTULAS2014-03-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-03-21 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-03-21 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-03-21 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-03-21 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-03-21 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-21 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-03-21 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-03-21 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-03-21 do dziś
1072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-03-21 do dziś
1173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-03-21 do dziś
1246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-03-21 do dziś
1373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-03-21 do dziś
1473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-03-21 do dziś
1574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-21 do dziś
1677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-03-21 do dziś
1777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2014-03-21 do dziś
1882 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2014-03-21 do dziś
1982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-03-21 do dziś
2082 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-03-21 do dziś
2182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-21 do dziś
2285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-03-21 do dziś
2346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2014-03-21 do dziś
2495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2014-03-21 do dziś
2558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2014-03-21 do dziś
2658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2014-03-21 do dziś
2758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-03-21 do dziś
2858 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2014-03-21 do dziś
2962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-03-21 do dziś
3062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 29.11.2013 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
2data złożenia 05.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
3data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
4data złożenia 20.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.11.2013 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.11.2013 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-09-082020-09-15 do dziś