CSSOLUTIONS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000503078
Numer REGON: 147158997
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-01-30
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/1995/23/885]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSSOLUTIONS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TRAKT LUBELSKI nr domu 190 kod pocztowy 04-766 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.01.2014 R., REP. A NR 46/2014, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA HUPERT-GABRYŚ - ZASTĘPCA NOTARIUSZA SZYMONA KRZYSZCZUKA, , KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2014-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKALIŃSKI2014-03-24 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2014-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH2014-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-03-24 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-03-24 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-03-24 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-03-24 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-03-24 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2023-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.12.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-25 do dziś
2data złożenia 22.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-25 do dziś
3data złożenia 22.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
4data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-17 do dziś
5data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-25 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-25 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA 1/2023 W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 98/2023 Z DNIA 5 STYCZNIA 2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY WIESŁAW TOMASZ GETTER-BĄK, ZASTĘPCA KAMILI GETTER-BĄK NOTARIUSZA W OTWOCKU, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W OTWOCKU PRZY UL. ANDRIOLLEGO 34 LOK. 10. ,2023-01-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2023-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMICHERA2023-01-30 do dziś
2. ImionaANTONI CYRYL2023-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA 1/2023 W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 98/2023 Z DNIA 5 STYCZNIA 2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY WIESŁAW TOMASZ GETTER-BĄK, ZASTĘPCA KAMILI GETTER-BĄK NOTARIUSZA W OTWOCKU, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W OTWOCKU PRZY UL. ANDRIOLLEGO 34 LOK. 10., 05.01.2023 ,2023-01-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów