HEYGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000502958
Numer REGON: 022380758
Numer NIP: 9161393908
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-10-28
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/21956/19/33]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEYGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina SZEMUD miejscowość DOBRZEWINO2019-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBRZEWINO ulica UL. DĘBOWA nr domu 19 kod pocztowy 84-208 poczta DOBRZEWINO kraj POLSKA 2019-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.10.2013 R. ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA CHLEBAŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA KATARZYNY KALICIUK-RUNGE, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU, PLAC SŁOWIAŃSKI 3, REPERTORIUM A NR 5758/2013. 26.02.2014 R. ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA CHLEBAŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA KATARZYNY KALICIUK-RUNGE, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU, PLAC SŁOWIAŃSKI 3, REPERTORIUM A NR 920/2014; ZMIENIONO: W § 7 UST. 2.2014-03-21 do dziś
214.05.2018 R. REPERTORIUM A NR 1472/2018, NOTARIUSZ DANIEL BANASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. SWAROŻYCA 15A/3 71-601 SZCZECIN, ZMIANA PAR. 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2019-01-15 do dziś
324.05.2019 R. - REPERTORIUM A NR 1619/2019, NOTARIUSZ DANIEL BANASZKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA DANIELA BANASZKIEWICZA W SZCZECINIE UL. SWAROŻYCA 15A/3, 71-601 SZCZECIN ZMIANA §3 UST.1,§4 PKT 12019-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEYGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000464343 2014-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAK2014-03-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2014-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-03-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2014-03-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego275.800 ZŁOTYCH2019-10-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2014-03-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-03-21 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego274.800 ZŁOTYCH2019-10-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST HEYGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WODNIKÓW GÓRNY2014-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEYGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-21 do dziś
4. Numer KRS0000464343 2014-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-03-21 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2014-03-21 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2014-03-21 do dziś
427 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2014-03-21 do dziś
527 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2014-03-21 do dziś
632 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2014-03-21 do dziś
732 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-21 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-03-21 do dziś
933 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-03-21 do dziś
1025 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2015 okres OD 21.03.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
2data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
3data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
4data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
5data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
6data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.03.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów