EWG ELEKTROWNIE WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 13:47:48
Numer KRS: 0000502898
Numer REGON: 020239613
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[RDF/302979/21/755]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWG ELEKTROWNIE WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2014-03-20 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica STEFANA OKRZEI nr domu 17 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2014-03-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@WINDFARM.PL2014-03-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.WINDFARM.PL2014-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113-03-2014 R., ASESOR NOTARIALNY MONIKA BARCZUK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY ŁACNEJ Z KANCELARII NOTARIUSZY IWONY ŁACNEJ, ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK NUMER 7, REPERTORIUM A NUMER 5976/20142014-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-03-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA EWG ELEKTROWNIE WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 551 I NASTĘPNE K.S.H.; UCHWAŁA PRZEKSZTAŁCENIOWA: AKT NOTARIALNY Z DN. 13.03.2014 R. SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MONIKĘ BARCZUK, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA IWONY ŁACNEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY IWONY ŁACNEJ, ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA S.C. WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 5976/2014.2014-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEWG ELEKTROWNIE WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-03-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-03-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000448685 2014-03-20 do dziś
5. Numer REGON0202396132014-03-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWG ELEKTROWNIE WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0204736452014-03-20 do dziś
4. Numer KRS0000278689 2014-03-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2014-03-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-03-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 PLN2014-03-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego49.500 PLN2014-03-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego49.500 PLN2014-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-03-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAZAREWICZ2014-03-20 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MARIAN2014-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-03-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 PLN2014-03-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego49.500 PLN2014-03-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego49.500 PLN2014-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-03-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2014-03-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2014-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-03-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 PLN2014-03-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego49.500 PLN2014-03-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego49.500 PLN2014-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-03-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST EWG ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O. O. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARISZA JEST NASTĘPUJĄCY: W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 100.000,00 (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAŚ PONIŻEJ TEJ KWOTY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA W JEJ IMIENIU WSPÓLNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST WALDEMAR NAZAREWICZ, WICEPREZESAMI ZARZĄDU SĄ WOJCIECH ZIELIŃSKI I TOMASZ ZIELIŃSKI.2014-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWG ELEKTROWNIE WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0204736452014-03-20 do dziś
4. Numer KRS0000278689 2014-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2014-03-20 do dziś
242 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-03-20 do dziś
342 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-03-20 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-03-20 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-03-20 do dziś
643 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2014-03-20 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-03-20 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-03-20 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-03-20 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-03-20 do dziś
1168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-03-20 do dziś
1233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-03-20 do dziś
1369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-03-20 do dziś
1470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-03-20 do dziś
1570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-03-20 do dziś
1671 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-03-20 do dziś
1771 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-03-20 do dziś
1874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-03-20 do dziś
1977 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2014-03-20 do dziś
2082 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2014-03-20 do dziś
2182 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-20 do dziś
2235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-03-20 do dziś
2335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-03-20 do dziś
2435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-03-20 do dziś
2535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2014-03-20 do dziś
2641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-03-20 do dziś
2741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-03-20 do dziś
2842 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2014-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.04.2015 okres OD 20.03.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
2data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
3data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
4data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
5data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
6data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
7data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.03.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów