KZ PARTNERS GUZOWSKI, JANIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000502787
Numer REGON: 147158744
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-01-08
Sygnatura akt[RDF/186083/20/877]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZ PARTNERS GUZOWSKI, JANIK SPÓŁKA JAWNA2014-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-03-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SŁOMIŃSKIEGO nr domu 17 nr lokalu 26 kod pocztowy 00-195 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.03.2014 R.2014-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZOWSKI2014-03-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH GRZEGORZ2014-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2014-03-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2014-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE.2014-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZOWSKI2014-03-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH GRZEGORZ2014-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2014-03-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2014-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-03-20 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-03-20 do dziś
364 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-03-20 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-03-20 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-03-20 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-03-20 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-03-20 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-03-20 do dziś
985 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2014-03-20 do dziś
1085 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-03-20 do dziś
1196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-03-20 do dziś
1211 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-03-20 do dziś
1321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-03-20 do dziś
1432 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2014-03-20 do dziś
1543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-03-20 do dziś
1646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-03-20 do dziś
1747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-03-20 do dziś
1859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-03-20 do dziś
1962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 15.04.2014 DO 31.12.20142019-03-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów