OROMED SZYMANEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000502761
Numer REGON: 302706114
Numer NIP: 7792421441
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-03-17
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/34059/21/524]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOROMED SZYMANEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2014-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica PTASIA nr domu 10 kod pocztowy 60-319 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.01.2014 R., NOTARIUSZ BARTOSZ GROBELNY, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH, UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 66, REP. A NR 480/20142014-04-23 do dziś
219.05.2014 R., REPERTORIUM A NR 4705/2014 NOTARIUSZ BARTOSZ GROBELNY, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH, ZMIENIONO TREŚĆ § 7, § 8, § 16 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, DODANO § 17 UST. 3 W UMOWIE SPÓŁKI2014-09-30 do dziś
324.10.2014 R., REP A NR 11927/2014, NOTARIUSZ BARTOSZ GROBELNY PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W OBORNIKACH PRZY UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO NR 66. NUMERY ZMIENIONYCH, DODANYCH, USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ: ZMIENIONO TREŚĆ § 7, § 8, § 16, § 11, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-03-20 do dziś
4ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 16.03.2018 R. DOKONANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, REP. A 3266/2018 PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM GROBELNYM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W OBORNIKACH 64-600, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 66. ZMIANA DOTYCZY: § 7 UST. 3, § 8, § 10 UST. 3, § 11 UST. 2, § 12, § 16 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, SKREŚLONO § 7 UST. 4 ORAZ § 17 UST. 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-04-23 do dziś
5ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 5 KWIETNIA 2019 R. DOKONANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, REPERTORIUM A. NR 3696/2019 PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM GROBELNYM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W OBORNIKACH 64 - 600, UL, MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 66. ZMIANA DOTYCZY UCHYLENIA W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIA JEJ NOWEGO BRZMIENIA2019-09-02 do dziś
6ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 21.04.2021 R. DOKONANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, REP. A NR 2530/2021 PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM GROBELNYM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ BARTOSZ GROBELNY NOTARIUSZ, 64-600 OBORNIKI, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NR 45. ZMIANA DOTYCZY: § 2, § 7, § 8, § 9 UST. 2, § 11, § 12, § 13, § 16, § 19. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
3. Numer PESEL\REGON3020402302021-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3020495962021-06-01 do dziś
4. Numer KRS0000412185 2021-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-06-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2021-06-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2021-06-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2021-06-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-06-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANEK2021-06-01 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaS&P PARTNERS KUBICKI SPÓŁKA JAWNA2022-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3020402302022-03-17 do dziś
4. Numer KRS0000918334 2022-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB KOMPLEMENTARIUSZ ARTUR PAWEŁ SZYMANEK DZIAŁAJĄCY RAZEM Z PROKURENTEM.2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaS&P PARTNERS KUBICKI SPÓŁKA JAWNA2022-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3020402302022-03-17 do dziś
4. Numer KRS0000918334 2022-03-17 do dziś
23. Numer PESEL\REGON3020402302021-06-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANEK2021-06-01 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUBICKI2021-06-01 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MACIEJ2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryDLA SKUTECZNOŚCI DOKONYWANYCH CZYNNOŚCI KONIECZNE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI PANEM ARTUREM PAWŁEM SZYMANKIEM (PROKURA ŁĄCZNA).2021-06-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-03-20 do dziś
221 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-03-20 do dziś
332 5 PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2015-03-20 do dziś
426 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2015-03-20 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-03-20 do dziś
650 TRANSPORT LĄDOWY2015-03-20 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-03-20 do dziś
872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2015-03-20 do dziś
995 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2015-03-20 do dziś
1096 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
2data złożenia 22.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
3data złożenia 25.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
4data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
5data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
6data złożenia 20.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
7data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów