HOBBY AND YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000502614
Numer REGON: 147159301
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/261876/20/238]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHOBBY AND YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość MICHAŁOWICE2020-10-14 do dziś
2. Adresmiejscowość MICHAŁOWICE ulica UL. LOTNICZA nr domu 3 kod pocztowy 05-816 poczta MICHAŁOWICE kraj POLSKA 2020-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.03.2014 R., NOTARIUSZ BEATA WASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. FRANCUSKA 25 A LOK. 3, REP. A NR 999/20142014-03-24 do dziś
223.03.2015 R., REPERTORIUM A NR 565/2015, MACIEJ SZCZĘSNY ZASTĘPCA NOTARIUSZA GRZEGORZA SIKORY K.N. W PIASECZNIE, ZMIENIONO PARAGRAFY 2, 3.2015-05-25 do dziś
328.05.2020 R., REP. A NR 5019/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE, NOTARIUSZ RAFAŁ WANDOR. ZMIANA § 2 UST. 1, 2, 3; § 4 UST. 2; § 5 UST. 2; § 9 UST. 13; § 14 UST. 2.2020-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUSZARA2020-10-14 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2020-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁOTYCH2020-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOZDOŁEK2020-10-14 do dziś
2. ImionaANNA2020-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁOTYCH2020-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2014-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2014-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUSZARA2020-10-14 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2020-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOZDOŁEK2020-10-14 do dziś
2. ImionaANNA2020-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-03-24 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-03-24 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2014-03-24 do dziś
446 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-03-24 do dziś
546 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2014-03-24 do dziś
646 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2014-03-24 do dziś
746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-03-24 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-03-24 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-03-24 do dziś
1096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-11 do dziś
2data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-11 do dziś
3data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-05-11 do dziś
4data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-11 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów