SPOWER RÓŻAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000502459
Numer REGON: 147158490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-05-12
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/13679/22/690]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPOWER RÓŻAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JASNOGÓRSKA nr domu 9 kod pocztowy 31-358 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113 WRZEŚNIA 2013, NOTARIUSZ DR ROBERT FRONC, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, UL. SPOKOJNA 17/15. REP. A NR 3763/20132014-03-19 do dziś
228.09.2018R., REP. A NR 8540/2018, NOTARIUSZ TERESA DĘBSKA-GRELUS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO WSZYSTKIE POSTANOWIENIA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I NADANO IM, NOWE BRZMIENIE, KTÓRE BĘDZIE STANOWIĆ AKTUALNY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2018-11-05 do dziś
310.12.2020 R., REP. A NR 10961/2021, NOTARIUSZ DOMINIKA ANGERMAN-WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA UMOWY POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2021-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOLUMBUS JV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3871067092021-02-01 do dziś
4. Numer KRS0000861666 2021-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH2021-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2021-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMOŃSKI2022-05-12 do dziś
2. ImionaMAREK2022-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONDEK2021-02-01 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAKUB2021-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoROZWADOWSKA2022-05-12 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-12 do dziś
21. NazwiskoZIELIŃSKI2022-05-12 do dziś
2. ImionaDAWID2022-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-12 do dziś
31. NazwiskoDOBRASZKIEWICZ2021-02-01 do dziś
2. ImionaMARCIN STANISŁAW2021-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-03-19 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-03-19 do dziś
335 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-02-01 do dziś
235 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2021-02-01 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-02-01 do dziś
442 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-02-01 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-02-01 do dziś
643 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-02-01 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.10.2015 okres OD 13.09.2013 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
2data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
3data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-02 do dziś
4data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-02 do dziś
5data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.09.2013 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-02 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-02 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.09.2013 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-02 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-02 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów