„EWA-MED” PORADNIE SPECJALISTYCZNE EWA GAWROŃSKA-SCHAEFER, TOMASZ SCHAEFER SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000501916
Numer REGON: 243512967
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-07-29
Sygnatura akt[RDF/229536/20/397]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWA-MED” PORADNIE SPECJALISTYCZNE EWA GAWROŃSKA-SCHAEFER, TOMASZ SCHAEFER SPÓŁKA JAWNA2016-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PIEKARY ŚLĄSKIE gmina PIEKARY ŚLĄSKIE miejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE2020-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE ulica UL. BYTOMSKA nr domu 293 kod pocztowy 41-940 poczta PIEKARY ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2020-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.03.2014 R.2014-03-17 do dziś
231.01.2016 R. - ZMIENIONO: OZNACZENIE STRON UMOWY, § 2, § 5 UST. 1 PKT B), § 11, § 192016-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWROŃSKA SCHAEFER2014-03-17 do dziś
2. ImionaEWA KATARZYNA2014-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-03-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHAEFER2016-03-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-03-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2014-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHAEFER2016-03-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWROŃSKA SCHAEFER2014-03-17 do dziś
2. ImionaEWA KATARZYNA2014-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2016-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-29 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów