„EXG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000501845
Numer REGON: 243516830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-06-03
Sygnatura akt[RDF/204588/20/161]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2019-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. DEKABRYSTÓW nr domu 10 kod pocztowy 42-218 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2019-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.02.2014 R., NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II 76/78, REPERTORIUM A NR 358/20142014-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA JAKUBOWSKI2014-03-24 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2014-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSOWSKI2014-03-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2014-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA JAKUBOWSKI2014-03-24 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2014-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSOWSKI2014-03-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2014-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2014-03-24 do dziś
202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2014-03-24 do dziś
303 RYBACTWO2014-03-24 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-03-24 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-03-24 do dziś
664 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-03-24 do dziś
766 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-03-24 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-03-24 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-03-24 do dziś
1085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2015 okres OD 21.02.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
2data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
3data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
4data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
5data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
6data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.02.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.02.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów