EXCELLENT PARTNERSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000501797
Numer REGON: 147150607
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[RDF/247450/20/525]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELLENT PARTNERSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 58 kod pocztowy 00-545 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.02.2014 R., REP. A NR 557/2014 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ADAMEM BANASZEK W JEGO KANCELARII W WARSZAWIE, PRZY UL. JAWORZYŃSKIEJ 7 LOK. 16, 00-634 WARSZAWA2014-03-14 do dziś
226-08-2016R., REP. A NR 5043/2016, NOTARIUSZ ADAM BANASZEK PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. JAWORZYŃSKIEJ 7 LOK. 16, ZMIENIONO §5 UMOWY SPÓŁKI.2016-10-25 do dziś
305.02.2018 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW WALASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 933/2018, ZMIANA: § 3 UST. 1, § 5, § 6, § 7, § 23 UMOWY SPÓŁKI2018-03-20 do dziś
426.03.2019, REPERTORIUM A NR 742/2019, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ KAROLINA OCIEPA-SZOSTEK CZĘSTOCHOWA, UL. KILIŃSKIEGO 72/74 LOK.1, ZMIANA PARAGRAF 3 USTĘP 12019-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2018-03-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW KAZIMIERZ2018-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2018-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2014-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2018-03-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW KAZIMIERZ2018-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2018-03-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2018-03-20 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-03-20 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-03-20 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-03-20 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2018-03-20 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-03-20 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-03-20 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów