APTEKA W JABŁONNIE SŁAWEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000501689
Numer REGON: 432315841
Numer NIP: 7132694049
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/545758/23/797]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA W JABŁONNIE SŁAWEK SPÓŁKA JAWNA2014-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina JABŁONNA miejscowość JABŁONNA-MAJĄTEK2014-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość JABŁONNA-MAJĄTEK nr domu 16 kod pocztowy 23-114 poczta JABŁONNA-MAJĄTEK kraj POLSKA 2014-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.02.2014 R.2014-03-14 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI APTEKA W JABŁONNIE SŁAWEK SPÓŁKA JAWNA NR 1/2016 Z DNIA 01.01.2016 ZMIANA TREŚCI § 7 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO2016-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-03-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTEJ W DNIU 08 LISTOPADA 2001 ROKU Z PÓŹN. ZM. DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ APTEKA GRAŻYNA SŁAWEK, ANETA SŁAWEK, MARIAN SŁAWEK W TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W SPÓŁKĘ JAWNĄ DZIAŁAJACĄ POD FIRMĄ APTEKA W JABŁONNIE SŁAWEK SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2/2014 DNIA 28 LUTEGO 2014 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2014-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA GRAŻYNA SŁAWEK, ANETA SŁAWEK, MARIAN SŁAWEK SPÓŁKA CYWILNA2014-03-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-03-14 do dziś
3. Numer w rejestrze426/2001, 413/2001, 427/20012014-03-14 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY KRZCZONÓW2014-03-14 do dziś
5. Numer REGON4323158412014-03-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWEK2014-03-14 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA HELENA2014-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-03-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-03-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-03-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWEK2014-03-14 do dziś
2. ImionaANETA2014-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-03-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWEK2014-03-14 do dziś
2. ImionaMARIAN2014-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-03-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-03-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-03-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2014-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWEK2014-03-14 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA HELENA2014-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWEK2014-03-14 do dziś
2. ImionaANETA2014-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWEK2014-03-14 do dziś
2. ImionaMARIAN2014-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-03-14 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-03-14 do dziś
320 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2014-03-14 do dziś
421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2014-03-14 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-03-14 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-14 do dziś
747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-14 do dziś
847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-14 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-14 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów