A I G INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000501583
Numer REGON: 243525295
Numer NIP: 9542747929
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-05
Sygnatura akt[RDF/494308/23/255]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA I G INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2019-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 19 nr lokalu 4 kod pocztowy 40-031 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.02.2014 R.REPERTORIUM „A” NR 1203/2014 NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, 26.03.2014 R.REPERTORIUM „A” NR 2383/2014 NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, § 4,2014-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARZEC2014-04-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BARBARA2014-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500 PLN2014-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARZEC2014-04-03 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WITOLD2014-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJWARTOŚCI 2.450,00 ZŁ2019-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST: A)PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, B)CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.2014-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARZEC2021-07-14 do dziś
2. ImionaWITOLD WOJCIECH2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMARZEC2023-03-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BARBARA2023-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-31 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-03-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-04-03 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-04-03 do dziś
366 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2014-04-03 do dziś
468 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-04-03 do dziś
568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-03 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2014-04-03 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-04-03 do dziś
871 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-04-03 do dziś
973 1 REKLAMA2014-04-03 do dziś
1071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.08.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2data złożenia 24.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-19 do dziś
3data złożenia 24.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
4data złożenia 18.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-18 do dziś
5data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-20 do dziś
6data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
7data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
8data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
9data złożenia 05.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów