SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO „KOSS” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000501416
Numer REGON: 011058844
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2014-03-13
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/527/14/967]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2014-03-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011058844 NIP 52500119932014-03-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO „KOSS” W LIKWIDACJI2014-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 3029 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY KRS2014-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CZOŁOWA nr domu 36 kod pocztowy 03-028 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-03-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejZ.KOSIBA@OP.PL2014-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.06.1991 R.2014-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2014-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK2014-03-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2014-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZĄTAŁA2014-03-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2014-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCIŃSKI2014-03-13 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2014-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-03-13 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-03-13 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-03-13 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-03-13 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji12.12.1998 UCHWAŁA NR 10 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW O POSTAWIENIU SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI 29.05.1999 UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW O POSTAWIENIU SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI2014-03-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2014-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIBA2014-03-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW EUGENIUSZ2014-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów