EXAMPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000501372
Numer REGON: 243510052
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-15
Sygnatura akt[RDF/239512/20/981]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXAMPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2017-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica UL. PAPROCAŃSKA nr domu 84 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2017-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126 LUTEGO 2014 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KURZEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, REPERTORIUM A NUMER 1983/20142014-03-11 do dziś
208.08.2014 R. REP. A NR 7335/2014, ZASTĘPCA NOTARIALNY SYLWIA SYNOWIEC ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA WOJCIECHA KURZEJĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, ZMIENIONO § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ZMIENIONO § 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2014-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAK2014-03-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BARBARA2014-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2014-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONICKI2014-09-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONICKI2017-07-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2017-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPONICKA2017-07-03 do dziś
2. ImionaBEATA ANIELA2017-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-07-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 31 A GIMNAZJA2014-03-11 do dziś
285 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2014-03-11 do dziś
385 32 A TECHNIKA2014-03-11 do dziś
485 41 Z SZKOŁY POLICEALNE2014-03-11 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-03-11 do dziś
685 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2014-03-11 do dziś
785 42 B SZKOŁY WYŻSZE2014-03-11 do dziś
885 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2014-03-11 do dziś
985 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2014-03-11 do dziś
1085 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2015-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2015 okres OD 26.02.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
2data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
3data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
4data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
6data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.02.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.02.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów