ENERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000500904
Numer REGON: 147137268
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-09-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/33765/21/877]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GÓRCZEWSKA nr domu 53 kod pocztowy 01-401 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.03.2014 R.2014-03-06 do dziś
208.04.2016 R., REP. A NR 627/2016, NOTARIUSZ MAGDALENA PACUŁA - ZIEMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 3.2016-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2014-03-06 do dziś
2. ImionaTYMOTEUSZ MAREK2014-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW; 40; WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 2.000 ZŁ2014-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKA2014-03-06 do dziś
2. ImionaNATALIA ALINA2014-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały358 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.900,00 ZŁ2017-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2014-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-03-06 do dziś
274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-03-06 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-03-06 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-03-06 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-03-06 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-03-06 do dziś
766 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-03-06 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-03-06 do dziś
972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-03-06 do dziś
1085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 06.03.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
2data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-29 do dziś
3data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-10 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
6data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.03.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.03.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 23.04.2021 R. , 02.06.20212021-08-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDEN LIKWIDATOR SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI2021-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoOCHALSKA2021-08-18 do dziś
2. ImionaRENATA2021-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 23.04.2021 R. , 02.06.20212021-08-18 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów