FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA FASADEK SPÓŁKA JAWNA HALINA TOKARCZYK, ZBIGNIEW TOKARCZYK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000500896
Numer REGON: 123060797
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-05-09
Sygnatura akt[RDF/485941/23/171]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA FASADEK SPÓŁKA JAWNA HALINA TOKARCZYK, ZBIGNIEW TOKARCZYK2014-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina LIMANOWA miejscowość LIMANOWA2014-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość LIMANOWA ulica KRAKOWSKA nr domu 57 kod pocztowy 34-600 poczta LIMANOWA kraj POLSKA 2014-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.02.2014 ROKU2014-03-07 do dziś
201-04-2014 ROKU ZMIENIONO: § 7 UMOWY SPÓŁKI2014-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARCZYK2014-03-07 do dziś
2. ImionaHALINA CECYLIA2014-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-03-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-03-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-03-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARCZYK2014-03-07 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ADAM2014-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-03-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-03-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-03-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2014-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARCZYK2014-03-07 do dziś
2. ImionaHALINA CECYLIA2014-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARCZYK2014-03-07 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ADAM2014-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-03-07 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-03-07 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-03-07 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-03-07 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-07 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-07 do dziś
747 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-07 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-07 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-09 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów