KANCELARIA PODATKOWA ANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000500866
Numer REGON: 123045349
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-08-03
Sygnatura akt[RDF/555736/23/231]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKANCELARIA PODATKOWA ANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina JASTRZĘBIE-ZDRÓJ miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ2015-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica UL. MAZOWIECKA nr domu 12 kod pocztowy 44-335 poczta JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA 2022-12-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ANDRIA.PL2015-03-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ANDRIA.PL2015-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 LISTOPADA 2013 ROKU, REP. A NR 6300/2013, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ALEKSANDRĄ SZAFRON-SEKTĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W PSZCZYNIE PRZY ULICY PIASTOWSKIEJ2014-03-14 do dziś
218.07.2014 R. PRZED NOTARIUSZEM DAMIANEM MOJEŚCIKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU PRZY UL. 11 LISTOPADA 71 REPERTORIUM A NUMER 6332/2014 DOKONANO ZMIAN: § 2, § 3, § 7 UST. 1, § 9 UMOWY SPÓŁKI.2015-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2015-03-02 do dziś
2. ImionaDOROTA ŁUCJA2015-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 RÓWNYCH I NIEPODZIELNYC UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50,00 ZŁ KAŻDY TO JEST O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4 750,00 ZŁ2015-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2015-03-02 do dziś
2. ImionaDOROTA ŁUCJA2015-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-03-02 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-02 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-03-02 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-03-02 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-03-02 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 06.11.2013 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
2data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
3data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-12 do dziś
4data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-12 do dziś
5data złożenia 29.05.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-29 do dziś
6data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-02 do dziś
7data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
8data złożenia 21.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-21 do dziś
9data złożenia 03.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.11.2013 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-21 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.11.2013 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-02 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-21 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów