APTEKA „SŁOWIAŃSKA” IWONA KUBLER - DRABIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000500815
Numer REGON: 932707123
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-04-18
Sygnatura akt[RDF/481790/23/185]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932707123 NIP 89613146202014-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „SŁOWIAŃSKA” IWONA KUBLER - DRABIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2014-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina SOBÓTKA miejscowość SOBÓTKA2014-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość SOBÓTKA ulica ŚWIDNICKA nr domu 6 kod pocztowy 55-050 poczta SOBÓTKA kraj POLSKA 2014-03-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSLOWIANSKA.SOBOTKA@SOLIDNAAPTEKA.PL2015-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.02.2014 R.2014-03-06 do dziś
207.03.2014 R. - ZMIANA § 2, § 7 PKT. 1 I 3 UMOWY SPÓŁKI.2014-03-21 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 30.04.2015 R. - ZMIENIONO § 1 I § 7.2015-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-03-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ APTEKA „SŁOWIAŃSKA” Z SIEDZIBĄ W SOBÓTCE, 55-050 SOBÓTKA, UL. ŚWIDNICKA 6 NR REGON 932707123 W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA POSTAWIE ART. 26 § 4 KSH, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z 06.02.2014 R. (WANDA STÓJ, DARIUSZ STÓJ, MAŁGORZATA FOUBERT - WPISANI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)2014-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBLER DRABIK2014-03-21 do dziś
2. ImionaIWONA2014-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIDUSZKO2014-03-21 do dziś
2. ImionaIZABELA2014-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-03-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2014-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBLER DRABIK2014-03-21 do dziś
2. ImionaIWONA2014-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIDUSZKO2014-03-21 do dziś
2. ImionaIZABELA2014-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-03-06 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-06 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-06 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-06 do dziś
547 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-06 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-03-06 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-06 do dziś
847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów