INSTYTUT USŁUG SPOŁECZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000500752
Numer REGON: 147135594
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2018-07-09
Sygnatura akt[RDF/347134/18/428]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT USŁUG SPOŁECZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WOLSKA nr domu 43 nr lokalu 134A kod pocztowy 01-201 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.01.2014 R., NOTARIUSZ JANUSZ MARMAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 15/2014.2014-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIELNIK2014-03-07 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MAGDALENA2014-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH2014-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERSKI2014-03-07 do dziś
2. ImionaJANUSZ JULIAN2014-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH2014-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 4 SZKOŁY POLICEALNE ORAZ WYŻSZE2014-03-07 do dziś
285 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2014-03-07 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-06-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2016-06-10 do dziś
285 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2016-06-10 do dziś
385 31 GIMNAZJA, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I PROFILOWANE2016-06-10 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-06-10 do dziś
586 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2016-06-10 do dziś
686 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2016-06-10 do dziś
787 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2016-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
2data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
3data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
4data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji27.05.2016 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 723/2016. UCHWAŁA NR 1, UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁKI, POWOŁANIA LIKWIDATORA SPÓŁKI INSTYTUT USŁUG SPOŁECZNYCH SP. Z O.O. Z DN. 27.05.2016 R.2016-07-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2016-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKOŚCIELNIK2016-07-04 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MAGDALENA2016-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności27.05.2016 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 723/2016. UCHWAŁA NR 1, UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁKI, POWOŁANIA LIKWIDATORA SPÓŁKI INSTYTUT USŁUG SPOŁECZNYCH SP. Z O.O. Z DN. 27.05.2016 R.2016-07-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów