FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000500566
Numer REGON: 147144328
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2014-03-20
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/12313/14/989]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TAMKA nr domu 40 kod pocztowy 00-355 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.02.2014., ZUZANNA KACPROWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY CIECHOMSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18, REP. A NR 1175/20142014-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLISNYK2014-03-11 do dziś
2. ImionaSERGII2014-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2014-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLISNYK2014-03-11 do dziś
2. ImionaOLEKSANDRA2014-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2014-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLISNYK2014-03-11 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2014-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2014-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-11 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLISNYK2014-03-11 do dziś
2. ImionaOLHA2014-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2014-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-11 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONCHARENKO2014-03-20 do dziś
2. ImionaVIKTORIYA2014-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2014-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2014-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLISNYK2014-03-11 do dziś
2. ImionaSERGII2014-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLISNYK2014-03-11 do dziś
2. ImionaOLEKSANDRA2014-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLISNYK2014-03-11 do dziś
2. ImionaOLHA2014-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLISNYK2014-03-11 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2014-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONCHARENKO2014-03-11 do dziś
2. ImionaVIKTORIYA2014-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-03-11 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-03-11 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-11 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-11 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-11 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-11 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-03-11 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-03-11 do dziś
949 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-03-11 do dziś
1052 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-03-11 do dziś
1152 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-03-11 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-03-11 do dziś
1386 2 PRAKTYKA LEKARSKA2014-03-11 do dziś
1486 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2014-03-11 do dziś
1543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-03-11 do dziś
1643 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-03-11 do dziś
1743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-03-11 do dziś
1843 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2014-03-11 do dziś
1946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-03-11 do dziś
2046 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2014-03-11 do dziś
2146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów