HFT OPTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000500479
Numer REGON: 147132510
Numer NIP: 5242768701
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-07-11
Sygnatura akt[RDF/154819/19/65]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHFT OPTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2018-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica UL. GWALBERTA nr domu 30B kod pocztowy 05-502 poczta KAMIONKA kraj POLSKA 2018-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.02.2014 R., TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1041/20142014-03-05 do dziś
208.03.2017 R., REP. A NR 671/2017, NOTARIUSZ EMIL GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 4 UST. 1, SKREŚLENIE § 12 UST. 11.2017-03-16 do dziś
327.08.2018 R., REP. A NR 2937/2018, NOTARIUSZ EMIL GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2018-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIERBISZEWSKI2014-03-05 do dziś
2. ImionaJAKUB MICHAŁ2014-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁOTYCH2014-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLYESHEVICH2017-03-16 do dziś
2. ImionaHALYNA2017-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH2017-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14500,00 ZŁ2014-03-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2014-03-05 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-03-05 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-03-05 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-03-05 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-03-05 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-05 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-03-05 do dziś
846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-03-05 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2017-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2015 okres OD 08.05.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
2data złożenia 23.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-16 do dziś
3data złożenia 23.01.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-16 do dziś
4data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
5data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.05.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.05.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW REP. A NR 867/2019 KN W WARSZAWIE EMIL GŁÓDŹ I JOANNA GŁÓDŹ , 01.03.20192019-03-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2019-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSKIERBISZEWSKA2019-03-21 do dziś
2. ImionaJOLANTA KRYSTYNA2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów