INTECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000500408
Numer REGON: 022370292
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-12-17
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/28682/21/563]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2014-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GRABISZYŃSKA nr domu 52 nr lokalu 15 kod pocztowy 53-504 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.02.2014 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 26/1, REP. A NR 608/2014.2014-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROT2014-03-10 do dziś
2. ImionaKAMIL JÓZEF2014-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2015-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROT2014-03-10 do dziś
2. ImionaKAMIL JÓZEF2014-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-03-10 do dziś
228 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-10 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-03-10 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-03-10 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-03-10 do dziś
626 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2014-03-10 do dziś
727 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2014-03-10 do dziś
828 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2014-03-10 do dziś
928 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2014-03-10 do dziś
1028 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2015 okres OD 10.03.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
2data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-22 do dziś
3data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-22 do dziś
4data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
5data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
6data złożenia 28.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-28 do dziś
7data złożenia 28.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.03.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20202021-03-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.03.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2015-03-012015-03-31 do dziś