GRUPA ZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000500375
Numer REGON: 123060389
Numer NIP: 5521715017
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-04-06
Sygnatura akt[RDF/375331/22/475]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat SUSKI gmina MAKÓW PODHALAŃSKI miejscowość BIAŁKA2014-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁKA nr domu 539 kod pocztowy 34-220 poczta MAKÓW PODHALAŃSKI kraj POLSKA 2016-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 LUTEGO 2014 ROKU - REPERTORIUM A NR 284/2014, NOTARIUSZ MAGDALENA KROK-ORDYS, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. WADOWICKIEJ 62014-03-03 do dziś
213.02.2015 R., REPERTORIUM A NUMER 368/2015, NOTARIUSZ MAGDALENA KROK-ORDYS, KANCELARIA NOTARIALNA UL. WADOWICKA 6, 30-415 KRAKÓW, ZMIENIONO: § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2015-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBERDA2014-03-03 do dziś
2. ImionaGABRIELA JOANNA2014-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2014-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2014-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBERDA2014-03-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2014-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-04 do dziś
229 10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2015-03-04 do dziś
329 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2015-03-04 do dziś
429 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-04 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-03-04 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-04 do dziś
747 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-04 do dziś
847 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-04 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-04 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.04.2016 okres OD 03.03.2014 DO 31.12.20142016-08-08 do dziś
2data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-03 do dziś
3data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-08 do dziś
4data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
5data złożenia 06.04.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.03.2014 DO 31.12.20142016-08-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.03.2014 DO 31.12.20142016-08-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów