INSTYTUT TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000500256
Numer REGON: 222043210
Numer NIP: 9571072612
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502580/23/891]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. LITEWSKA nr domu 14A kod pocztowy 80-719 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2016-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1NOTARIUSZ PIOTR PROROK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W GDAŃSKU PRZY ULICY PIWNEJ 61/63, AKT NOTARIALNY REP. A NR 606/2014 Z DNIA 17.01.2014 ROKU SPROSTOWANY W ZAKRESIE § 8 UST. 6 AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.02.2014 ROKU REPERTORIUM A NR 2213/20142014-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBARA2016-02-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2016-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWNACKI2016-02-10 do dziś
2. ImionaLECH PIOTR2016-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2016-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE.2014-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2022-03-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDEREK2020-01-15 do dziś
2. ImionaJAKUB2020-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-01-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-02-28 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2014-02-28 do dziś
328 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2014-02-28 do dziś
432 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2014-02-28 do dziś
533 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2014-02-28 do dziś
628 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2014-02-28 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-02-28 do dziś
826 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2014-02-28 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-02-28 do dziś
1072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
3data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
4data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
5data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7data złożenia 03.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
8data złożenia 20.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
9data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHABIER2022-03-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ RAFAŁ2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-22 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY (SYGN. AKT V GNC 2849/21) Z DNIA 10.02.2022R., KURATOR PROCESOWY USTANOWIONY DO REPREZENTOWANIA INSTYTUT TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-22 do dziś
6. Data powołania kuratora10.02.20222022-03-22 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów