INTEGRA B.GRABINSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000500166
Numer REGON: 151501541
Numer NIP: 5751668741
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-09-06
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5764/22/600]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 151501541 NIP 57516687412014-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA B.GRABINSKA SPÓŁKA JAWNA2014-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat LUBLINIECKI gmina LUBLINIEC miejscowość LUBLINIEC2014-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLINIEC ulica UL. MIARKI nr domu 15G kod pocztowy 42-700 poczta LUBLINIEC kraj POLSKA 2016-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.11.2013 R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 30.01.2014 R. - ZMIANA § 7 UMOWY2014-02-28 do dziś
201.03.2016R. ZMIANA §2 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2016-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-02-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/11/2013 Z DNIA 15.11.2013 R. PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „INTEGRA” S.C. BEATĘ GRABINSKĄ ORAZ ANDRZEJA GRABOWSKIEGO O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH2014-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABINSKA2014-02-28 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2014-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-02-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2014-02-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ LEON2014-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-02-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK SAMODZIELNIE2014-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABINSKA2014-02-28 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2014-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-02-28 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-02-28 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-02-28 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-02-28 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-02-28 do dziś
685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-02-28 do dziś
786 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2014-02-28 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-02-28 do dziś
986 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2022-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-24 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów