*LAB DESIGN AND RESEARCH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000499887
Numer REGON: 022364707
Numer NIP: 8943051624
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2024-03-07
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/8007/24/389]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa*LAB DESIGN AND RESEARCH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. RZEŹNICZA nr domu 28-31 kod pocztowy 50-130 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2024-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.02.2014 R., NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KUŹNICZA 57 LOK. 58, REPERTORIUM A NUMER 29/2014.2014-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAL2014-02-26 do dziś
2. ImionaUFUK2014-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2014-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMANOWICZ2014-02-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAZIMIERZ2014-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2014-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAL2014-02-26 do dziś
2. ImionaUFUK2014-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMANOWICZ2014-02-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAZIMIERZ2014-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-02-06 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-02-06 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-02-06 do dziś
472 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2015-02-06 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-02-06 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-02-06 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-02-06 do dziś
874 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2015-02-06 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-06 do dziś
1070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2015 okres OD 14.02.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
3data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
4data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
7data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
8data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
9data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.02.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.02.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów