VIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000499880
Numer REGON: 222042765
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-10-27
Sygnatura akt[RDF/267695/20/420]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2019-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. LESOKA nr domu 2 nr lokalu 2 kod pocztowy 81-574 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2019-03-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejVIUAPARTAMENT@GMAIL.COM2019-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.10.2013, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 492/2, NOTARIUSZ EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK REP. A NR 4445/20132014-02-26 do dziś
224.09.2018 R., REPERTORIUM A NR 3825/2018 NOTARIUSZ KAMIL RODZIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ KAMIL RODZIEWICZ NOTARIUSZ, UL. POZNAŃSKA 7, 80-353 GDAŃSK UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI2018-10-15 do dziś
325.02.2019, NOTARIUSZ KAMIL RODZIEWICZ Z GDAŃSKA REPERTORIUM A NR 1022/2019 ZMIANA §22019-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARSZAWSKI2018-10-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600 ZŁOTYCH2018-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁUŻNY2018-10-15 do dziś
2. ImionaIGOR2018-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600 ZŁOTYCH2018-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5200,00 ZŁ2018-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI DOKONYWANE JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁUŻNY2018-10-15 do dziś
2. ImionaIGOR2018-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARSZAWSKI2018-10-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-02-26 do dziś
243 32 ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-02-26 do dziś
364 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-02-26 do dziś
441 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-02-26 do dziś
568 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-02-26 do dziś
643 11 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-02-26 do dziś
743 13 WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2014-02-26 do dziś
843 12 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-02-26 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 09.10.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
3data złożenia 28.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-20 do dziś
4data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
5data złożenia 21.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-21 do dziś
6data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
7data złożenia 27.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.10.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.10.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów