CSM TAX TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000499737
Numer REGON: 147123438
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/251160/20/40]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSM TAX TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-08-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@CSMTAXTOOLS.PL2015-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 STYCZNIA 2014 R., NOTARIUSZ AGATA KARNICKA-KAWCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA KARNICKA-KAWCZYŃSKA, 05-822 MILANÓWEK, UL. DĘBOWA 4, REPERTORIUM A NUMER 315/2014 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 LUTEGO 2014 R., NOTARIUSZ AGATA KARNICKA-KAWCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA KARNICKA-KAWCZYŃSKA, 05-822 MILANÓWEK, UL. DĘBOWA 4, REPERTORIUM A NUMER 815/2014 - ZMIENIONO PARAGRAF 6 UST. 1 ORAZ PARAGRAF 17 UMOWY SPÓŁKI.2014-02-28 do dziś
218.09.2015R. REP.A NR 6662/2015 WIKTOR MŁYNARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWWIECKIM, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2015-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCZKOWSKI2014-02-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁ2014-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2014-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCZKOWSKI2014-02-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2015-06-26 do dziś
259 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-06-26 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-06-26 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-06-26 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-06-26 do dziś
669 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2015-06-26 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-06-26 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-06-26 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2015 okres OD 28.02.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
2data złożenia 06.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-06 do dziś
3data złożenia 06.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-06 do dziś
4data złożenia 06.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
5data złożenia 02.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-02 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.02.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.02.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów