CLIC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000499716
Numer REGON: 147128312
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[RDF/453831/22/772]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCLIC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA nr domu 7/9 nr lokalu 11/0/1068 kod pocztowy 02-022 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.01.2014 R., REP. A NR 128/2014, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2014-03-03 do dziś
223.06.2014, REP. A NR 2588/2014, NOTARIUSZ ANNA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OGRODOWA 3 LOK. 16 ZMIANA: § 2, § 6 UST. 2 I 3, § 8, § 14 UST. 1, § 20, § 23, § 24, § 25, § 26 UST. 5, § 28, § 29 UST. 3 SKREŚLENIE: § 10, § 12 W § 17 UST. 4 DODANIE LITERY C)2014-07-08 do dziś
331.10.2016 R., REP. A NR 6714/2016, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 22016-11-29 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.05.2022, REPERTORIUM A NR 2975/2022, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA W WARSZAWIE PRZY UL. OGRODOWEJ 3 LOK.16. ZMIANA §2 UMOWY2022-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2022-04-06 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2022-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2022-04-06 do dziś
2. ImionaEWA2022-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2022-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE.2014-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2014-07-08 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EWA2014-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-03-03 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-03-03 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-05-27 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-05-27 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-05-27 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-05-27 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-05-27 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-05-27 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2015 okres OD 03.03.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
3data złożenia 02.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-02 do dziś
4data złożenia 02.04.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-02 do dziś
5data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-22 do dziś
6data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
7data złożenia 16.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-16 do dziś
8data złożenia 16.09.2022 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.03.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-10-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-10-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-10-19 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-19 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-19 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.03.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-08-152021-10-07 do dziś
2. Data wznowienia wykonywania działalności2022-03-092022-04-06 do dziś