ARTERIA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000499701
Numer REGON: 147113931
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351353/21/544]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTERIA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STAWKI nr domu 2A kod pocztowy 00-193 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.11.2013, FABIAN WAWRZYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA JAN JODŁOWSKI, FABIAN WAWRZYNIAK, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA PRZY ULICY PROSTEJ 32 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 12529/20132014-02-25 do dziś
219.01.2021R., REP. A NR 320/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA FARION, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZYJĘCIE UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU2021-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSELLPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0172645852014-07-28 do dziś
4. Numer KRS0000011800 2014-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1656 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 828.000,00 ZŁ2018-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZOWIECKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1418294562021-03-17 do dziś
4. Numer KRS0000681370 2021-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 725.000,00 ZŁ2021-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1553000,00 ZŁ2021-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1725000,00 ZŁ2021-03-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYCZYŃSKI2018-12-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTOWSKI2016-03-23 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2016-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMARZEC2018-12-14 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-12-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-02-25 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-02-25 do dziś
352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-02-25 do dziś
453 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-02-25 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-02-25 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-02-25 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
2data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
5data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
7data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów