EXCELIO FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000499594
Numer REGON: 147114451
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-11-15
Sygnatura akt[RDF/181842/19/716]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELIO FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica REJTANA nr domu 7/9 nr lokalu 1 kod pocztowy 02-516 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuEXCELIO FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OLSZTYNIE2016-10-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2016-10-24 do dziś
3. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. MICHAŁA KAJKI nr domu 3 nr lokalu 1 kod pocztowy 10-546 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2016-10-24 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.02.20142014-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKA2014-02-25 do dziś
2. ImionaIZABELLA ANNA2014-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 100,00 ZŁOTYCH2016-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKI2016-03-21 do dziś
2. ImionaADAM JAKUB2016-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 900 ZŁOTYCH2016-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKA2014-02-25 do dziś
2. ImionaIZABELLA ANNA2014-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-02-25 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-02-25 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-02-25 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-02-25 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-02-25 do dziś
669 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2014-02-25 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-02-25 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-02-25 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2017 okres OD 25.02.2014 DO 31.12.20142017-05-09 do dziś
2data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
3data złożenia 04.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
4data złożenia 12.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-12 do dziś
5data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.02.2014 DO 31.12.20142017-05-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.02.2014 DO 31.12.20142017-05-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów