BP BARTOSIEWICZ I POPCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000499525
Numer REGON: 022360684
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-03-09
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/1324/22/628]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP BARTOSIEWICZ I POPCZYK SPÓŁKA JAWNA2014-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina BIERUTÓW miejscowość BIERUTÓW2014-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość BIERUTÓW ulica 1-GO MAJA nr domu 9AB kod pocztowy 56-420 poczta BIERUTÓW kraj POLSKA 2014-02-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKSWIDAWA@WP.PL2014-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103 LUTY 2014 NOTARIUSZ MAŁGORZATA SOBKOWIAK KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY, UL. MICKIEWICZA 4B. REP. A NR 349/2014.2014-02-25 do dziś
227.04.2015R.REP.A NR 1306/2015 NOTARIUSZ MAŁGORZATA SOBKOWIAK KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY,UL.OKRĘŻNA 20/1. ZMIANA:§62015-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSIEWICZ2014-02-25 do dziś
2. ImionaMAREK MARCIN2014-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPCZYK2014-02-25 do dziś
2. ImionaJACEK2014-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-02-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-02-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2014-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSIEWICZ2014-02-25 do dziś
2. ImionaMAREK MARCIN2014-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPCZYK2014-02-25 do dziś
2. ImionaJACEK2014-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-02-25 do dziś
281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-02-25 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-05-06 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-06 do dziś
386 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2015-05-06 do dziś
493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-05-06 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-06 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-06 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-25 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów