BUDINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000499520
Numer REGON: 222051853
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-06-04
Sygnatura akt[RDF/295949/21/611]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT2018-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT kraj POLSKA 2020-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RADŁOWIE2014-02-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina PAKOŚĆ miejscowość PAKOŚĆ2014-02-27 do dziś
3. Adresmiejscowość PAKOŚĆ ulica MIELEŃSKA nr domu 5 kod pocztowy 88-170 poczta PAKOŚĆ kraj POLSKA 2014-02-27 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.12.2013 R. NOTARIUSZ MIROSŁAW MROCZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 5638/2013; 24.01.2014 R. NOTARIUSZ MIROSŁAW MROCZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2014-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄDRY2014-02-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRYSTIAN2014-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2014-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2014-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄDRY2014-02-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄDRY2014-02-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRYSTIAN2014-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2014-02-27 do dziś
216 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-02-27 do dziś
317 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2014-02-27 do dziś
418 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-02-27 do dziś
519 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2014-02-27 do dziś
620 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-02-27 do dziś
721 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-02-27 do dziś
822 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-02-27 do dziś
923 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2014-02-27 do dziś
1024 PRODUKCJA METALI2014-02-27 do dziś
1125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-02-27 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2014-02-27 do dziś
1326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-02-27 do dziś
1427 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-02-27 do dziś
1528 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-02-27 do dziś
1629 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-02-27 do dziś
1730 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2014-02-27 do dziś
1831 0 PRODUKCJA MEBLI2014-02-27 do dziś
1932 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2014-02-27 do dziś
2033 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-02-27 do dziś
2141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-02-27 do dziś
2242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-02-27 do dziś
2303 RYBACTWO2014-02-27 do dziś
2443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-02-27 do dziś
2545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-02-27 do dziś
2646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-02-27 do dziś
2749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-02-27 do dziś
2850 TRANSPORT WODNY2014-02-27 do dziś
2952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-02-27 do dziś
3053 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-02-27 do dziś
3155 ZAKWATEROWANIE2014-02-27 do dziś
3256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-02-27 do dziś
3358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-02-27 do dziś
3410 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-02-27 do dziś
3559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-02-27 do dziś
3661 TELEKOMUNIKACJA2014-02-27 do dziś
3762 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-02-27 do dziś
3863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-02-27 do dziś
3964 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-02-27 do dziś
4066 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-02-27 do dziś
4168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-02-27 do dziś
4269 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2014-02-27 do dziś
4370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-02-27 do dziś
4471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-02-27 do dziś
4511 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-02-27 do dziś
4672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-02-27 do dziś
4773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-02-27 do dziś
4874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-02-27 do dziś
4977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-02-27 do dziś
5078 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-02-27 do dziś
5179 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-02-27 do dziś
5281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-02-27 do dziś
5382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-02-27 do dziś
5485 EDUKACJA2014-02-27 do dziś
5590 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2014-02-27 do dziś
5612 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-02-27 do dziś
5791 0 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2014-02-27 do dziś
5892 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2014-02-27 do dziś
5993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-02-27 do dziś
6094 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2014-02-27 do dziś
6195 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-02-27 do dziś
6296 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-02-27 do dziś
6397 00 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2014-02-27 do dziś
6498 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2014-02-27 do dziś
6599 00 Z ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE2014-02-27 do dziś
6613 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-02-27 do dziś
6714 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-02-27 do dziś
6815 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2014-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
2data złożenia 12.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
3data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-07 do dziś
4data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-31 do dziś
5data złożenia 04.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-04 do dziś
6data złożenia 04.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-08-312020-09-01 do dziś