GFT - GREEN FAMILY TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000499376
Numer REGON: 101734540
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-12-15
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/31113/20/719]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGFT - GREEN FAMILY TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁĘCZYCKI gmina GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY miejscowość NOWY GAJ2019-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY GAJ nr domu 73 kod pocztowy 99-122 poczta GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY kraj POLSKA 2019-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.2014 R.2014-02-21 do dziś
217.03.2014 R., REP. A 3773/14, NOTARIUSZ ARTUR STRZĘPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA § 2 I § 5.2014-05-12 do dziś
319.02.2019R., REP.A NR 2719/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2019-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAGIŃSKI2019-03-18 do dziś
2. ImionaARTUR2019-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2019-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSAKOWSKA2019-03-18 do dziś
2. ImionaEWELINA2019-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2019-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSSOWSKI2019-03-18 do dziś
2. ImionaJACEK DARIUSZ2019-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2019-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DO KWOTY 50.000,00 ZŁ - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB W PRZYPADKU BRAKU PROKURENTÓW PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSAKOWSKI2020-12-15 do dziś
2. ImionaJAKUB2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBAGIŃSKI2019-03-18 do dziś
2. ImionaARTUR2019-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-03-18 do dziś
21. NazwiskoKOSSAKOWSKA2019-03-18 do dziś
2. ImionaEWELINA2019-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-03-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-03-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy137 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2019-03-18 do dziś
238 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2019-03-18 do dziś
339 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2019-03-18 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2019-03-18 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-03-18 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-03-18 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-03-18 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-03-18 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2015 okres OD 21.02.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
3data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
4data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
5data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.02.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.02.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów