HEYTAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000499127
Numer REGON: 302676301
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2018-06-28
Sygnatura akt[RDF/226154/18/915]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEYTAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2014-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica KACZA nr domu 17 nr lokalu 43 kod pocztowy 60-106 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.01.2014 R., NOTARIUSZ JOANNA MATECKA - KOTECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A 79/2014. 12.02.2014 R., NOTARIUSZ JOANNA MATECKA - KOTECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 509/2014 - ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEJ TREŚCI.2014-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHECKI2014-02-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2014-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2014-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUKAŁA2014-02-21 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2014-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2014-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSKWA2014-02-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JERZY2014-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2014-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12000,00 ZŁ2014-02-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE ŁĄCZNIE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUKAŁA2014-02-21 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2014-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSKWA2014-02-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JERZY2014-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTACHECKI2014-02-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2014-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-02-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-02-21 do dziś
259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-02-21 do dziś
360 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2014-02-21 do dziś
461 TELEKOMUNIKACJA2014-02-21 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-02-21 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-02-21 do dziś
764 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-02-21 do dziś
866 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-02-21 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-02-21 do dziś
1069 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2014-02-21 do dziś
1170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-02-21 do dziś
1233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-02-21 do dziś
1371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-02-21 do dziś
1472 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-02-21 do dziś
1573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-02-21 do dziś
1674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-02-21 do dziś
1777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-02-21 do dziś
1878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-02-21 do dziś
1979 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-02-21 do dziś
2082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-02-21 do dziś
2185 EDUKACJA2014-02-21 do dziś
2290 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2014-02-21 do dziś
2346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-02-21 do dziś
2493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-02-21 do dziś
2594 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2014-02-21 do dziś
2695 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-02-21 do dziś
2747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-02-21 do dziś
2852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-02-21 do dziś
2953 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-02-21 do dziś
3055 ZAKWATEROWANIE2014-02-21 do dziś
3156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-02-21 do dziś
3258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2015 okres OD 09.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
3data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
4data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów